บทความเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อผู้ยากไร้ “เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำรังสีทรงกรวย”
บทความเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อผู้ยากไร้

Share