นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบวัสดุและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้
นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้