บริษัท ปตท.สผ. ได้รับรางวัลบาสนาซ อวอร์ด ประจำปี 2562 จากองค์การกาชาดอินโดนีเซีย ในฐานะบริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
กาชาดอินโดนีเซีย