นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี บริจาคเงินจัดซื้อรถบริจาคโลหิตมอบให้ รพ.เจ้าพระยายมราช
นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี บริจาคเงินจัดซื้อรถบริจาคโลหิต มอบให้ รพ.เจ้าพระยายมราช