ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมปรับภูมิทัศน์เตรียมความพร้อมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม

C-191008020105