คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ลงพื้นที่บริการทำบัตรประชาชนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วย และคนชรา
กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่งบริการทำบัตรประชาชนเเละมอบสิ่งของ

Share