น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ร่วมจำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19 ที่ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
บัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ