กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุล
กาชาด จ.พิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพ