มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรม