ธนาคารธนชาต เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล โดยทุกยอดบริจาค 1 บาท ธนชาตจะช่วยสมทบ 1 บาทมอบให้สภากาชาดไทย
ธนาคารธนชาต เชิญชวนบริจาคเงินมอบให้สภากาชาดไทย

I-190920000021