กิ่งกาชาด อำเภอบางใหญ่ เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

C-190921009124