นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร อัญเชิญถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร อัญเชิญถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชา นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย