หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.วารินชำราบ
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

Share