สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการฯ นำคณะทูตและคู่สมรส เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการฯ นำคณะทูตและคู่สมรส เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ ออกร้านกาชาด