สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เข้าเฝ้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2561

C-190915009011