ศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร แนะ ยุงเป็นพาหะนำโรคต้องป้องกันดีกว่าแก้
ยุงเป็นพาหะนำโรคต้องป้องกันดีกว่าแก้