เชิญผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถระดมสมองจัดทำโครงการ “คนไทยใส่ใจผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม”
คนไทยใส่ใจผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม