บริษัท อาร์เอส จำกัด ร่วมเป็นจิตอาสาแพ็กถุงธารน้ำใจฯ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ
บริษัท อาร์เอส จำกัด ร่วมเป็นจิตอาสาแพ็กถุงธารน้ำใจฯ