โครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทูตสันถวไมตรีโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ
ทูตสันถวไมตรีโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ