นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง