นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ขนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย