เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย
เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย