เหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ลงพี้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน จาก “พายุโพดุล” ทำให้เกิดฝนตกน้ำท่วมบ้านเรือน
เหล่ากาชาด ช่วยเหลือประชาชนจาก “พายุโพดุล”