นายกกิ่งกาชาด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง
นายกกิ่งกาชาด จ.เชียงใหม่ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง