ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง อันตรายของสารเคมีพิษจากการทำเกษตรกรรม
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑ

C-190830014043
C-190830040029
C-190830040031