สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม ร่วมกับ คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อม ณ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพมหานคร

1.กิจกรรมการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อม
Share