ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รับมอบเงินบริจาคจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อสนับสนุนโครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน

2
Share