ดร.พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ คุณขันทอง อุดมมหันติสุข และคุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ บริจาคเงิน 3,545,605.76 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสร้างอาคาร รพ.รามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

7
Share