ศ.เกียรติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ รับมอบ ทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ จาก บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

5
5-2

Share