ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา เป็นประธานเปิดงานวัคซีนผู้สูงวัย :ฉีดไว…ไกลโรค เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชากรทั่วไปในการฉีดวัคซีนที่มีความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี พญ.สุดา พันธ์รินทร์ เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว ณ ลาน Eden ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

3สวภ นน
Share