สถานเสาวภา ร่วมจัดงานประชุมไข้เลือดออกแห่งเอเชีย (ครั้งที่ 6) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความก้าวหน้า และหารือแนวทางต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

3สวภ นน (3)
Share