บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาควัคซีน HPV ให้สภากาชาดไทย จำนวน 8000,000 โดส โดยมี ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช และ ภญ.ดวงพร พรมุทธกุล เป็นตัวแทนในเข้าตรวจรับวัคซีน เพื่อดำเนินการฉีดให้กลุ่มเป้าหมายและเด็กหญิงในกลุ่มเปราะบาง

1.2สวภ นน (2)
Share