สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดสถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 70 พรรษา และทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1.เดนิว พระเทพฯ เปิดสถานีกาชาดที่ 9

2.สยามรัฐ พระเทพฯ เปิดสถานีอุดร
3.ไทยโพสต์ พระเทพฯ เปิด สถานีอุดร

Share