สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ และคณะ ถวายเงินจากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 และประจำปี 2565 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

2

1.1พท ธศ จหรด ทร
1.2พท ธศ จหรด นน

Share