เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร ร่วมกับยูนิเซฟ ร่วมระดมทุนเพื่อจัดส่งกล่องมหัศจรรย์ อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการร่างกายและสติปัญญา ให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศไทย

2
Share