มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ครบรอบ 15 ปี จัดกิจกรรม “The Candle Light Gala Dinner” เพื่อมอบเงินทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในไทยและต่างประเทศให้แก่องค์กรต่าง ๆ อาทิ สภากาชาดไทย

4. the candle
4.1the candle 2

Share