เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อภัยพิบัติ

4เพื่อนพึ่งภา (3)
Share