บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ มอบเงิน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนวิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่อง โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.จุฬาฯ

3
Share