นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก ม.ร.ว. วรรณาภรณ์ ศุขเนตร และท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เพื่อใช้ในภารกิจของสภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร

1
Share