นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฑีฆาก่อสร้าง พร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตร ให้กับ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

5