สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะผู้บริหารและกรรมการสมาคมฯ เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำ ปี 2564

1
Share