ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รับบริจาคโลหิตทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือนตลอดปี 2562
รับบริจาคโลหิต

C-190712014063