มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการด้านทันตสุขภาพทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้เด็กในถิ่นทุรกันดาร

8
7