สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

1
Share