น.สพ.ปสุตา ธรรมิกสกุล ทูตน้ำใจพรีเซนเตอร์เข็มอานันทมหิดล ปี 2565 ร่วมรณรงค์รับบริจาคเงินเนื่องใน “วันอานันทมหิดล” ในวันที่ 26 พ.ค.65 ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

3