โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มอบของที่ระลึกให้แก่ นายแพทย์พินัย เรืองวรเวทย์ และ พลเอกหญิง สุภัค ทิพย์พิทักษ์ ในโครงการ“ด้วยหัวใจหนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

C-190706005043