กรมการปกครอง ชวนประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา ณ สำนักบริหารการทะเบียนทั่วประเทศ

12