สถาบันการพยาบาลฯ ร่วมจัดกิจกรรม “ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี

11