สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ณ รพ.จุฬาฯ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

(1.2)C-211229004009
(1.3ปC-211229021017