วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ รับมอบหนังสือรับรองบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นหน่วยงานบริจาคโลหิตมากที่สุด ในงาน“ M Heart สายโลหิต สายใจ ร้อยรวมดวงใจ ถวายองค์ราชัน 67 พรรษา 67 ล้านซีซี”
เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นหน่วยงานบริจาคโลหิตมากที่สุด

C-190704009008
C-190704014044
C-190704040039
Share